گپ‌های متفرقه

این نوشته‌ها موضوعات متنوعی دارن: از گزارش شرکت در نمایشگاههای مختلف گرفته تا بحث در مورد وضعیت صنعت و فرهنگ بردگیم در کشور، و چیزهای دیگه: